Úvodní část > Opatření na ochranu před povodněmi 

Evidenční a dokumentační práce

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Nejdůležitějším evidenčním materiálem je již několikrát zmiňovaná povodňová kniha. Ta je vedena v době mimo povodeň (zápisy, ze kterých jsou patrná preventivní opatření) a zejména v době povodně. Zápisy v povodňové knize smí provádět jen osoby tím pověřené (např. členové povodňové komise - stanoveno povodňovým plánem) a každý záznam musí zapisující osoba podepsat. Do knihy se píší všechny přijaté a odeslané zprávy (jejich znění, čas, kdo zprávu předal a převzal a jak byla předána). Dále se do knihy píši všechny nařízené zabezpečovací a záchranné práce (čas nařízení, komu nařízeno, rozsah požadované práce).

Za další evidenční a dokumentační práce se považuje:

označení nejvýše dosažené hladiny vody - stačí provádět barvou, osazení pevných značek se zaměřením dle normy provádí ČHMU ve spolupráci s Povodím Odry. O nejvýše dosažené hladině provést záznam v povodňovém plánu.
fotografická popřípadě videodokumentace - uvést čas a místo pořízení
zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné zprávy o průběhu povodně.
 

Soubor: a-evidencni.htm