Úvodní část 

Nebezpečnost povodně

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Nebezpečnost povodně je vyjádřena třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti

Jedná se o stav, který je charakterizován stoupnutím hladiny v toku, který ještě nikoho neohrožuje nebo hlášením předpovědní služby. Při dosažení tohoto stupně se pouze aktivizují povodňové orgány do stavu bdělosti, prověřuje se spojení mezi jednotlivými Články a jejich dosažitelnost a zpravidla se uvádí v činnost hlídková služba. Stav bdělosti se nevyhlašuje, pouze nastává a pomíjí v závislosti na stavu hladiny v toku.

2. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovostí

Jedná se o stav, kdy zvýšený průtok může vyvolávat škody na majetku nebo omezit činnost organizací (např. ČOV). Stav pohotovosti se vyhlašuje, o jeho vyhlášení musí být učiněn zápis v povodňové knize. Od okamžiku vyhlášení se stává povodňovým orgánem povodňová komise, která začíná přijímat opatření. V této době se zpravidla provádějí zabezpečovací práce. Při poklesu hladiny se stav pohotovosti odvolává.

3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení

Jedná se o stav, kdy se již voda vylévá z koryt a působí velké škody. V této době se již provádějí záchranné práce. Stav ohrožení se musí vyhlásit, při pominuti příčin zase odvolat.

Jednotlivé stupně povodňové aktivity si musí každá obec stanovit samostatně na základě místních podmínek a zkušeností z předchozích povodní. Při stanovení stupňů povodňové aktivity je možno požádat o spolupráci příslušného správce vodního toku.

Technicky lze na toku označit SPA dvěma způsoby:

a)Instalovat na vhodném objektu vodočetnou lať (svislou nebo šikmou). Jednotlivé stupně jsou pak dosažením vodního stavu na vodočetné lati. Toto řešení umožňuje sledovat přesně průběh povodně odečtem z latě v určitých hodinách (provádí hlídková služba).
b)Jednodušší a finančně méně náročný je způsob vytvoření tři značek na pevném a dobře viditelném a přístupném objektu na toku - např. most, opěrná zeď apod. Značky mohou být tvořeny nastřelenim hřebů, označením barvou apod.

Umístění značek musí být takové, aby vypovídalo o stupni ohroženi objektu nebo území. V jedné obci může být i více značek nebo vodočtů.

 

Soubor: a-nebezpecnost_povodni.htm