Úvodní část > Opatření na ochranu před povodněmi 

Předpovědní a hlásná povodňová služba

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Předpovědní povodňovou službu provádi Český hydrometeorologický ústav pro vybrané profily na území ČR. Jde o předpověď možnosti vzniku povodně a očekávaných vodních stavů. Seznam vybraných profilů a způsob získávání předpovědí je třeba dohodnout s místně příslušnou pobočkou ČHMU. Pro většinu obcí, zejména na drobných vodních tocích, není předpovední služba prováděna.

Pod pojmem hlásná povodňová služba se rozumi:

varování obyvatelstva v místě povodně (obecní rozhlas, ústní sdělení)
varování orgánů a organizací ohrožených povodněmi (zpravidla telefonicky, faxem)
varování povodňových orgánů ležících níže na toku o průběhu povodně (zpravidla telefonicky)
hlášeni vyšším povodňovým orgánům o vývoji povodňové situace (telefonicky, faxem, vysílačkou)
v případě závad zjištěných hlídkovou službou (vznik natrží, ucpání mostů) okamžité informování příslušného správce a povodňovou komisi

Organizace hlásné služby je stanovena povodňovým plánem - kdo, kdy, komu, jak často hlásí, co se hlásí. Hlásnou službu zajišťuje povodňový' orgán obce. O všech hlášených zprávách musí být veden záznam v povodňové knize.

 

Soubor: a.predpovedni.htm