Úvodní část > Opatření na ochranu před povodněmi 

Povodňové zabezpečovací a záchranné práce

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňové zabezpečovací práce jsou souhrnem činností, sloužících ke zmírnění průběhu povodně a jejich následků a k ochraně vodního toku nebo objektů. Jedná se o činnosti, jako např. odstraňování naplavených překážek pod mosty, ochrana koryta toku navážením velkých kamenů, utěsnění hráze pytli s piskem apod. Při povodňových prohlídkách nebo za zkušenosti z minulých povodní je třeba vytypovat místa, kde k ohroženi může dojít a připravit se předem na provádění zabezpečovacích prací - mít evidenci o uložení potřebného materiálu, nebo alespoň tel. spojení na organizace, které jsou schopny materiál nebo techniku poskytnout v reálném čase, vést seznamy osob, kteří budou např. na mostech provádět odstraňování plavenin a mít přehled o tom, kde zajistit potřebné nářadí. Popis zabezpečovacích práci uvést v povodňovém plánu. Samozřejmě je důležité být připraveni i na to, že v průběhu povodně se vyskytnou nečekané problémy a ohrožená místa, pro tento případ je nutno mit v záloze dalši materiál a techniku.

Povodňové záchranné práce jsou opatření prováděná za povodně v ohrožených nebo již zatopených oblastech na záchranu lidských životů a majetku. Do záchranných prací se též počítá péče o evakuované obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu a přemístění majetku mimo dosah povodně.

O všech opatřeních povodňové komise k zabezpečovacím a záchranným pracem musí být učiněn záznam v povodňové knize, je to důležité zejména z hlediska pozdějšího financování těchto prací. Pro část povodňového plánu, týkající se zabezpečovacích a záchranných prací je velmi těžké stanovit metodický pokyn. Velmi záleží na místních okamžitých podmínkách a průběhu povodně. Je třeba odpovědně zvážit všechny okolnosti a možnosti a být připraveni na nejhorší případ, jak nás o tom přesvědčila povodeň v roce 1997. Proto je třeba zvážit:

ohrožená místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů
vytypovat ústupové cesty ze zatopených oblastí
vytypovat místa náhradního ubytování (kapacity, stravování, hygiena apod.)
vytypovat místa pro ustájení zvířat
náhradní zásobování pitnou vodou a potravinami
náhradní automobilovou dopravu - trasy, značky, směrovky
materiál na zabezpečovací práce - místo uložení, množství, osoba umožňující přístup
technika pro prováděni práci - hasiči, stavební firmy apod.

S rozsahem zátopového území a organizací záchranných prací je nutné seznámit obyvatelstvo, zejména s únikovými cestami a náhradním ubytováním. Proškolením obyvatel se omezí zmatky při vlastní povodni.

Vhodné způsoby seznámení obyvatel.

dopisy, letáky, místni tisk
schůze s občany

V místech, které jsou často postiženy povodní, nebo kde je velmi rychlý nástup povodně, je vhodné provádět cvičení evakuace obyvatel.

 

Soubor: a-zabezpecovaci.htm