Úvodní část 

Závěrečná ustanovení

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1)V tomto povodňovém plánu jsou obsaženy rámcové informace o činnosti jednotlivých složek zajišťujících řešení povodňové situace na území obce. S ohledem na rozmanitost povodňových stavů nelze podrobně rozpracovat jednotlivé úkony pro jednotlivé účastníky. Tyto úkony jsou řešeny dle konkrétní povodňové situace a dle rozsahu převzetí řízení povodňové situace vyšším povodňovým orgánem. S ohledem na povodeň v 07/1997 se jeví účelné zpracovat povodňový plán na situaci do stavu Q100. Postup při dalším zvyšování vodního stavu je nutno řešit jako přírodní katastrofu a postupovat dle aktuální, konkrétní situace.
2)Dle zkušeností z minulého období lze konstatovat, že v případě přívalových srážek na menší lokalitě dochází k vybřežování menších toků a většímu počtu škod podél jejich koryt. V případě regionálnich déle trvajících srážek dochází ke katastrofálním průtokům naopak na větších tocích (soustředění velkého objemu do jednoho koryta), kdy naopak malé vodní toky s malým povodím mají průtoky méně škodlivé (rovnoměrný odtok do vyššího vodního toku).
3)Pro úspěšné zásahy při povodňových stavech je nutno alespoň jedenkrát ročně aktualizovat údaje povodňového plánu (např. osoby, organizace a tel. spojení).
4)Pravidelně je nutno provádět prohlídky nejen kritických úseků, ale i dalších úseků koryt, které by se při zanedbání běžné údržby mohly stát nečekaně kritickými.
5)Při zpracování územního plánu zohledňovat potřeby povodňové ochrany a neprodleně je zpracovat při řešení územního celku vymezeného nejen hranicemi katastrálního území, ale hranicemi povodí všech toků, které územím protékají.
6)Pro zajištění technických prostředků uzavřít smlouvy či dohody s organizacemi a firmami, které mohou přispět při řešení povodňových situaci s konkrétním výčtem okamžitě dostupných zásahových prostředků a mechanizace.
 

Soubor: a-zaverecna.htm