Věcná část 

Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Přirozená povodeň

Při normálních povodňových stavech (do Qnávrh, koryta toku) by nemělo dojít k nepředvídatelným povodňovým stavům. Situace v inundačním územi (záplavovém) je odvislá od časového průběhu povodňových průtoků a druhu srážkové činnosti (přívalové, regionální).

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Jedná se o povodně mimořádného charakteru (větší než Qnávrh koryta toku), kdy je pravděpodobný rozliv většího rozsahu, případně poškození inundačních hrází a zaplavení dalších částí obce. Tato situace vyžadzuje pravidelné sledování a operativní řešení nastalé situace

Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy

Jedná se o případ protržení hrází vodních děl v povodí nad zájmovým územím.

 

Soubor: b-druhy_a_rozsah.htm