Organizační část > Organizace povodňové služby 

Činnost povodňové komise obce

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1. SPA

aktivizuje hlídkovou a hlásnou službu (zjištění skutečného stavu ve vybraných profilech a informace o průtočnosti mostů a propustů). Dle situace stanoví četnost sledování.
v závažných případech prověří telefonicky u ČHMÚ nebo nadřízeného povodňového orgánu vývoj meteorologické situace, pokud toto již nebylo avizováno nadřízeným povodňovým orgánem.
průběžně přijímá hlášení o stavu ve sledovaných profilech, vyhodnocuje situaci a uvědomuje dalši členy komise dle závažnosti situace. Připraví se na eventuální nepřetržitou činnost.
dle závažnosti vývoje situace prověří telefonické spojení na kooperující organizace (doprava, zdravotnictví, záchranné práce, stavební stroje apod.)

2. SPA

prověřuje skutečný stav ve vybraných profilech prostřednictvím hlídkové a hlásné služby, stav v okolí (proti toku) s využitím dostupných informátorů - Povodí Odry, PK ORP, ČHMÚ apod.
vyhlásí 2. SPA, čímž se povodňová komise stává povodňovým orgánem.
provede informování majitelů a uživatelů ohrožených objektů
určí hlídkové službě interval sledování vybraných profilů
telefonicky zajistí stav pohotovosti u kooperujících organizací a firem a zároveň hlásí těmto organizacím i průjezdnost komunikaci
aktivizuje všechny dostupné členy povodňové komise
připraví se na zabezpečovací a záchranné práce (aktivizace hasičských sborů a dalších organizací, příprava evakuačních míst), v nutných případech organizuje zásahy (čerpání vody, odstraňování naplavených překážek v průtočných profilech a na důležitých přístupových cestách
vyrozumí nadřízený povodňový orgán (povodňová komise ORP)

3. SPA

prověřuje skutečný stav ve vybraných profilech prostřednictvím hlidkové a hlásné služby, stav v okolí (proti toku) s využitím dostupných informátorů - Povodí Odry, PK ORP, ČHMÚ apod.
vyhlásí 3. SPA
zasedá nepřetržitě, organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce všemi možnými dostupnými prostředky, současně vyhodnocuje a prognózuje situaci.
s předstihem upozorňuje obyvatelstvo na nutnost evakuace a tuto dle potřeby i organizuje
v případě nutnosti zajišťuje dodávku potravin a pitné vody do míst, které není nutno evakuovat, a které byly odděleny zvýšenou hladinou od možnosti běžného zásobováni.
v případě, že nelze situaci zvládat vlastními prostředky a ani za pomoci kooperujících firem a organizací, žádá o pomoc nadřízený povodňový' orgán (povodňová komise ORP)
 

Soubor: c-cinnost_pk.htm