Titulní list
Autoři
Aktualizace povodňového plánu
Seznam podkladů
Seznam předpisů
Texty předpisů
Evropská legislativa
Zákony a vyhlášky
Zákon č. 133/1985 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č.133/1985 Sb.
Zákon č. 105/1991 Sb.
Zákon č. 219/1999 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 128/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 129/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 131/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb.
Zákon č. 239/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 240/ 2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Zákon č. 258/2000 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č.1 k zákonu č. 258/200 Sb.
Příloha č.2 k zákonu č. 258/200 Sb.
Příloha č.3 k zákonu č. 258/200 Sb.
Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č.1 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.
Příloha č.2 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.
Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Příloha č. 2 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Příloha č. 3 k vyklášce č. 471/2001 Sb.
Zákon č. 12/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.
Poznámky pod čarou
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb.
Metodické pokyny
Metodický pokyn MŽP č.10/98
Metodický pokyn MŽP č.11/98
Metodický pokyn MŽP č.24/99
Poznámky k textu
Metodický pokyn MŽP č.3/00
Poznámky k textu
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Metodický pokyn MŽP č.15/05
Metodický pokyn MŽP č.14/05
Seznam odkazů
Normy
Odvětvová norma TNV 75 2910
Odvětvová norma TNV 75 2931
Předmluva
Předmět normy
Citované normativní dokumenty
Termíny a definice
Všeobecně
Podklady pro vypracování povodňového plánu
Skladba a obsah povodňového plánu
Příloha A
Příloha B
B.1 Titulní list
B.2 Věcná část
B.3 Organizační část
B.4 Grafická část
B.5 Přílohy
Příloha C
C.1 Titulní list
C.2 Věcná část
C.3 Organizační část
C.4 Grafická část
Příloha D
D.1 Titulní list
D.2 Věcná část
D.3 Organizační část
D.4 Grafická část
Příloha E
Použité symboly a zkratky
Souhrn odkazů povodňového plánu
Úvodní část
Nebezpečnost povodně
Povodňové orgány
Opatření na ochranu před povodněmi
Povodňové plány
Povodňové prohlídky
Předpovědní a hlásná povodňová služba
Hlídková služba
Povodňové zabezpečovací a záchranné práce
Evidenční a dokumentační práce
Schvalování povodňových plánů
Závěrečná ustanovení
Věcná část
Charakteristika zájmového území
Druhy a rozsah ohrožení povodněmi
Organizační část
Organizace povodňové služby
Schéma přenosu informací
Předpovědní povodňová služba
Hlásné povodňová služba při přirozených povodních
Hlásné povodňová služba při zvláštních povodních
Činnost povodňové komise obce
Povodňové komise
Povodňové prohlídky
Předpovědní a hlásná povodňová služba
Hlásné profily - SPA
Srážkoměrné stanice
Hlídková služba
Organizace dopravy
Informační zabezpeční
Evakuace osob
Evidenční a dokumentační práce
Grafická část
Základní mapa
Povodňové komise
Hlásné profily
Objekty povodňového plánu
Postupové doby
Vodní toky a díla
Záplavová území
Dibavod
Doprava
Důležité organizace
Přílohy
Dokumenty
Povodňová kniha
Vzor zápisů
Záznamník přijatých a odeslaných zpráv
Vodní toky
Vodní díla
Ohrožené objekty
Kritická místa
Záplavová území
Povodňové plány vlastníků nemovitostí
Způsob varování a informování obyvatelstva
Evakuační střediska
Evakuace obyvatelstva
Fotodokumentace
Internet - užitečné odkazy
Digitální povodňové plány krajů, ORP a obcí
Sousední státy
Podniky povodí
Lokální informační systémy
Předpovědní matematické modely
Doprava
Český úřad zeměměřický a katastrální
Informační portály veřejné správy a další
Právní informace
První pomoc
Po povodni
Čtení vodočetné latě
Kontakty
Povodňové komise
Nadřízené povodňové komise
Povodňové komise sousedních obcí
Důležité organizace
Státní správa
Český hydrometeorologický ústav
Vodohospodářské dispečinky
HZS
Policie
Armáda ČR
Správci vodních toků
Podnik Povodí
Lesy ČR
Vodní díla - technicko bezpečnostní dohled, a.s.
Zdravotnictví
Hygienické stanice
Veterinární správa
Vodovody a kanalizace
Energie
Havarijní služby
Správa a údržba silnic
Technické služby
Export dat pro povodňové plány
Databáze POVIS
Moravskoslezský kraj
Ostatní zdroje
Seznam tabulek a používaných atributů
Export pro ORP nebo obec
Nápověda
Aktualizace údajů
Internetový prohlížeč map - JAVA
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Stomová legenda
Klasická legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Internetový prohlížeč map - HTML
Rozložení ovládacích prvků
Ovládací prvky prohlížeče
Legenda
Vyhledávání
Typy datových dotazů
Soubor map
Adobe Reader
Rozložení ovládacích prvků
Tiráž

© 1999 - 2011 Ing. Martin Jaroš - Vodohospodářské služby, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
verze: 1.0.0