Věcná část 

Charakteristika zájmového území

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obec Jakubčovice se nalézá na pravém břehu Odry na mírně se zvedajícím svahu. Na pravém břehu je situován kamenolom a úpravna těženého kamene - Štěrkovny. Podél levobřežního svahuje vedena trať ČD, státní komunikace Fulnek - Potštát je vedena nad obci . K inundaci dochází hlavně na levém břehu, kde není umístěna žádná zástavba s výjimkou několika objektů.

Na území obce je veden umělý náhon a je zde do koryta Odry zaústěn Dobešovský potok

Seznam vodních toků v obci:

Název toku
(č. hyd. pořadí u významných toků)

ID toku

Recipient

Správce

Dobešovský p.

200410000100

Odra

Lesy ČR

Loučský p.

200420000600

Odra

 

Odra (2-01-01-028)

200010000100

Odra

MNO ČR (Vojenské lesy, újezdy atd.), Povodí Odry

Suchá

200390000100

Odra

Lesy ČR

Hydrologické údaje loku

Tok

Plocha povodí

Četnost výskytu

km2

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Odra

367,35

39

55

81

102

127

160

188

Dobešovskv potok

4,68

0,5

0,7

1,2

1,7

2,6

5

9

Suchá

0,05

0,1

0,11

0,2

0,3

0,4

0,8

1,4

Záplavová území

S ohledem na položení zástavby obce dojde při povodňových průtocích k ohrožení pouze domů podél pravobřežní obecní komunikace (cca 8 objektů). Hlavni inundace se nalézá na levém břehu, kde je situován pouze jeden rodinný dům a několik objektů Štěrkoven. Při povodních je ohrožena trať ČD (zátopa)

Ohrožené objekty v záplavovém území

Při povodňových situacích může dojít převážně k ohrožení obytných budov, s ohrožením hlavně suterénních prostor zpětným vzdutím vody v kanalizaci. Tyto majitele a obyvatel objektů je nutno v návaznosti na jednotlivé stupně povodňové aktivity informovat, varovat, či evakuovat.

Objekty situované v průtočném profilu toku jsou vždy ohroženy při povodňových průtocích. Správci či majitelé jsou povinni tyto objekty v průběhu povodňových situací sledovat a zajišťovat jejich průtočnost.

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Jakubčovice nad Odrou

tok

místo

ORP

obec

poloha na toku
[ř.km]

Dobešovský potok

most 441 - 011

Odry

Jakubčovice nad Odrou

0,452

Dobešovský potok

most 442 - 029

Odry

Jakubčovice nad Odrou

0,22

Odra

betonový jez Jakubčovice nad Odrou (ř.km 88,2)

Odry

Jakubčovice nad Odrou

94,68

Odra

most 442-028 Heřmánky - Odry

Odry

Jakubčovice nad Odrou

93,98

Odra

lávka

Odry

Jakubčovice nad Odrou

93,65

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

 

Soubor: b-char.htm